Galerie M - Milevsko

X

Přihlášení do administraceHistorie a současnost

Galerie M

Galerie M

Výstavní galerie v Milevsku

Vítejte v městské galerii M. Galerie skýtá prostory pro výstavy umění, akce a program pro úzký okruh návštěvníků.

Galerie M se nachází v historickém objektu z konce 17. století. Barokní budova, která během 3 staletí sloužila k různým účelům, si zachovala dobové architektonické prvky. Na hlavní budovu bývalé staré radnice včetně pozemku se vztahuje památková ochrana, neboť se jedná o historicky i umělecky cennou stavbu. Historické prostory se používají pro účely galerie od 1.9. 2000.

Současným provozovatelem Galerie M je městská příspěvková organizace Dům Kultury Milevsko. Komorní prostor Galerie M je vhodný pro různé typy kulturních akcí typu výstavy, malé kulturní programy, slavnostní příležitosti jako předávání maturitních vysvědčení, specificky zaměřené besedy pro úzký okruh návštěvníků a podobné aktivity.

Historie objektu

Kde sídlí Galerie M

Bývalá radnice čp. 1 je historicky i umělecky cennou barokní stavbou ze 17. století, která je kvalitním příkladem veřejné architektury a je zajímavá i svým provedením a i výtvarnou a uměleckou kvalitou. Budova se zachovala téměř v původním autentickém stavu, včetně dispozičního a architektonického řešení a historických konstrukcí. V interiéru se dochovala spousta klenebních konstrukcí - valené klenby s výsečemi, plackové klenby, segmentové klenby a rovněž i řada truhlářských a dalších řemeslnických prvků. Vzácným prvkem jsou z části dochované vězeňské cely z 19. století v dispozičním řešení budovy. Památková hodnota objektu je umocněna i jeho urbanistickou funkcí. Bývalá stará radnice čp. 1 odpovídá pojetí kulturní památky podle ustanovení §2 odst.1 písm.a/ a §42 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb.o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Historické foto Galerie M
Historické foto Galerie M
Historické foto Galerie M
Historické foto Galerie M
Historické foto Galerie M
Historické foto Galerie M
Historické foto Galerie M
Historické foto Galerie M
Historické foto Galerie M

V Riegrově ulici ústící do náměstí E. Beneše se v řadové zástavbě nachází bývalá barokní radnice orientovaná do přilehlé ulice vstupním průčelí. Budova je situována na čtvercovém půdorysu se středovou prostornou místností, nad kterou se zvedá barokní věžička a ke čtvercovému půdorysu je ze severní strany připojeno novější krátké křídlo. Památková ochrana se vztahuje na budovu staré radnice včetně pozemku. Budova je jednopatrová, do čtverce stavěná s krátkým křídlem připojeným ze severní strany. Uprostřed čtvercového půdorysu je prostorná místnost, nad níž se nad střechou zvedá zasklená barokní věžička. prosklením.

Budova je kryta sedlovou střechou se zvalbením nad křídly do dvora. Střecha je kryta pálenou bobrovkovou krytinou. Hlavní uliční průčelí je barokní, 11 okenními osami, přičemž tři severní jsou tvoří připojené křídlo. Průčelí je členěno sdruženými nárožními lizénami v přízemí i v patře, doplněné sdruženými lizénami v místě připojení severního křídla. Přízemí je hladké, ukončeno patrovou kordónovou římsou a je členěno dvěma dveřními polokruhovými otvory v portálu, dvěma segmentovými výkladcovými okny ve štukové šambráně s vrcholovým klenákem a v severním křídle třemi okenními otvory ve štukové šambráně. Okna v severním křídle jsou dvoukřídlá, šestitabulková a osazena ve špaletě. Polokruhové portály mají zvýrazněny postranní a vrcholové klenáky, které jsou zvýrazněny dalšími dvěma klenáky po stranách. Dveře se segmentovým skleněným nadsvětlíkem jsou rámové s s ozdobně skládaným pokryvem na líci křídla, doplněné hřeby.

Patro je rozděleno na osm okenních os a tři okenní osy severního křídla, přičemž u osmi okenních os jsou dvě středová okna v rizalitu zvýrazněném lizénami. Okenní otvory jsou v profilovaných štukových šambránách, v parapetech se štukovou obdélnou výplní a v napraží s vrcholovým klenákem a jednoduchým štukovým "frontonem". Vrcholové klenáky přecházejí do korunní profilované římsy. Středová okna v rizalitu nemají vrcholový klenák, ale segmentově projmutou nadokenní římsu. Okna jsou dvoukřídlá, členěna na osm polí, s pevným poutcem v horní čtvrtině. Okna jsou osazena ve velmi mělké špaletě. Jižní, z větší části zastvěný, štít je hladký, bez profilací a členění. Zadní dvorní fasády hladké, členěny okenními otvory. Okna šestitabulková, osazena v mělké špaletě. Fasády jsou ukončeny jednoduchou korunní římsou. Nad střechou se nachází barokní čtvercová věžička se segmentovými širokými okny, ukončená římsou a vrcholí šindelovou věžicí s prosklením.


Současnost

Galerie M

Prostor Galerie M je vhodný pro různé typy kulturních akcí typu výstavy, malé kulturní programy, slavnostní příležitosti jako předávání maturitních vysvědčení, specificky zaměřené besedy pro úzký okruh návštěvníků a podobné aktivity.

Dle požadavků můžeme prostory různě uspořádat (volný prostor, sezení v řadách, sezení u stolů, apod.).
Prostor Galerie M je tvořen třemi místnostmi.
Vstupní místnost je obdélný prostor s valenou klenbou s výsečemi. Maximální kapacita místnosti je zhruba 60 míst k sezení.
Další dvě místnosti jsou menší obdélné prostory, zaklenuty valenou klenbou.

Galerie M

Místo, kde se snoubí historie se současností a staletá
architektura s moderním uměním.